Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

Djsa
Schelpweg 26
3291 EL  Strijen
Nederland

Inschrijfnummer KvK: 24476593
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, prijzen
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4: Aanmelding, Registratie
Artikel 5: Inschakeling derden
Artikel 6: Verstrekken gegevens
Artikel 7: Overige verplichtingen van de wederpartij
Artikel 8: Levering, leveringstermijnen
Artikel 9: Klachten en retourzendingen
Artikel 10: Garanties
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Annulering, opschorting
Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, waaronder die welke tot stand komen via de webshop op de website www.lash-up.nl van Djasa gevestigd te Strijen, hierna te noemen: Djasa.
 2. De opdrachtgever of (internet)koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. Deze wederpartij kan uitsluitend een rechtspersoon zijn of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website van Lash Up!
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Djasa ontwikkelde wimperproducten en de daarbij behorende accessoires.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 9. Indien Djasa deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Djasa hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Djasa is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Djasa het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Special Djasa niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Djasa het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Djasa zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. Djasa is gerechtigd haar prijslijsten jaarlijks aan te passen. De nieuwe prijslijsten en de ingangsdatum van deze nieuwe prijslijsten worden op de website bekend gemaakt en gelden vanaf deze ingangsdatum voor alle orders of bestelling.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Djasa (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Djasa het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Djasa heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Djasa schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Djasa is pas gebonden aan:
  1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Djasa – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
 3. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Djasa eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

Artikel 4: Aanmelding, Registratie

 1. De wederpartij dient zich als klant aan te melden en te registreren op de website van Lash-Up om via de website zaken te kunnen kopen en orders of bestellingen te kunnen plaatsen.
 2. Na het verstrekken van de benodigde informatie door de wederpartij aan Djasa, komt de registratie tot stand nadat de aanmelding door Djasa per e-mail is bevestigd op het door de wederpartij opgegeven e-mailadres. Hiermee is de registratie voltooid.
 3. De registratie bij Djasa is klantgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Bij de bevestiging van de aanmelding ontvangt de wederpartij van Djasa een uniek wachtwoord of een unieke inlogcode, ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de wederpartij.
  Bij vergeten of verlies van het wachtwoord of inlogcode is het mogelijk het wachtwoord of de inlogcode per e-mail opnieuw toe te laten sturen. De wederpartij kan zelf het wachtwoord bij de eigen instellingen wijzigen.
 5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord of inlogcode. De wederpartij dient Djasa direct in kennis te stellen bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en/of zijn wachtwoord en/of inlogcode.
 6. Djasa behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanmelding te weigeren. Djasa heeft in ieder geval het recht een aanmelding te weigeren als zij vermoedt dat de ingevulde gegevens vals of onjuist zijn of indien zij redenen heeft om misbruik van de website of haar dienstverlening te vermoeden of te vrezen heeft.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Djasa vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verstrekken gegevens

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Djasa gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Djasa verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Djasa voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wijzigingen in deze gegevens moeten door de wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mailbericht aan Djasa worden doorgegeven.
 4. Djasa zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Djasa als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.

Artikel 7: Overige verplichtingen van de wederpartij

 1. Alle door Djasa geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Djasa afkomstige Lash Up! verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de zaken via Markplaats of een ander internetforum te koop aan te bieden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Djasa.
 3. Bij overtreding van de bepalingen van de voorafgaande leden verbeurt de wederpartij aan Djasa een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van Djasa om volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien de wederpartij zijn in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen niet nakomt, heeft Djasa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Djasa nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Djasa om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Djasa haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Bij zaken die uit voorraad leverbaar zijn, streeft Djasa erna deze zaken binnen 52werkdagen na ontvangst van de order of bestelling en alle benodigde gegevens, te verzenden.
 3. SDjasa is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk doorDjasa kan worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Djasa verlaten of het moment waarop Djasa aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Djasa te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Djasa is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Indien Djasa de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Djasa het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Djasa binnen een door haar te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 8. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Djasa heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Djasa een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Djasa alsnog nakoming te vorderen.
 9. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Djasa alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen of hoeveelheden vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Djasa melden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheids- of garantietermijn maar uiterlijk binnen 2 maanden na levering – schriftelijk aan Djasa te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijn aan Djasa is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Djasa voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Djasa. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De wederpartij moet Djasa in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Djasa verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Djasa te bepalen wijze en in de originele ongeopende verpakking, inclusief bijbehorende accessoires en documentatie.
 8. Uitsluitend in geval van een klacht over de eigenschappen van de geleverde zaak, kan retourzending van zaken in aangebroken verpakkingen worden geaccepteerd.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ingrediënten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of ingrediënten.
 10. Geen klachten zijn mogelijk indien de wederpartij de zaken heeft vermengd met andere producten.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 10: Garanties

 1. Djasa zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Djasa staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Djasa geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Djasa zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien Djasa voor de productie van de zaken grondstoffen of materialen van derden betrekt, baseert Djasa zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen of materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen of materialen aan Djasa zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Djasa zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Djasa garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken uiteindelijk geschikt zijn voor toepassing op het individu waarvoor de wederpartij deze zaken wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. In het bijzonder kanDjasa  er niet voor instaan dat een bepaald individu niet afwijkend of allergisch op de zaken reageert, ondanks alle zorg waarmee de zaken zijn samengesteld.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal Djasa – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Djasa gegeven (houdbaarheids)garanties aanvaardtDjasa geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Djasa alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Djasa voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Djasa aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Djasa altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Djasa gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Djasa beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet Djasa uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. Djasa is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Djasa verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  2. door ondeskundige of onjuiste bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Djasa verstrekte informatie;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  6. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd of deze zaken met nadere producten zijn gemengd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Djasa
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Djasa uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Djasa of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Djasa  de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling

 1. Djasa heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betalingen van bestellingen via de website moeten plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Overige betalingen moeten plaatsvinden op de overeengekomen wijze. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Djasa een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door Djasa betaling alsnog uitblijft, heeft zij bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Djasa het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Djasa eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Djasa  eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij mag de vorderingen van Djasa niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Djasa heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Djasa behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Djasaheeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet Djasa direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Djasa bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Djasa op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Djasa een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Djasa en haar evt. werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Djasa op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Djasa is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Djasa in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Djasa voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat:
  1. de wederpartij door Djasa  geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Djasa;
  2. de wederpartij de door Djasa  geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Djasa .
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Djasa verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Djasa door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Djasa voor aanspraken van deze derden.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Djasa heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Djasa, heeft Djasa het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Djasa wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Djasa van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Djasa
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Djasa zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Djasa en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Djasa tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Djasa een door Djasa nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Djasa gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Djasa heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Djasa voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Djasa heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Djasa deze bij de wederpartij in rekening brengen. Djasa mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft Djasa het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Djasa vergoeden.

Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Djasa en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Djasa is gevestigd, zij het dat Djasa altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Djasa het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

25 mei 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *